Privacy Policy

Compres Media System hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Compres Media System houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Compres Media System zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via mail of telefonisch.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers, persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Compres Media System verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;
Communicatie over de/een opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen – of nog overeen te komen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Compres Media System de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Achternaam;
Adresgegevens;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailsadres;
Leeftijd;
Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Compres Media System opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voorafgaand aan – en gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de (financiĆ«le) administratie (archief-Back-Ups) en mail(box) en (digitale) agenda of GSM voor zover daarin terechtgekomen tijdens de communicatie, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of nakoming van de gemaakte afspraken.

 

Kantooradres

Compres Media System
Veulenerbank 85
6213 JS Maastricht
0641621307

compres@mediacity.nl
www.compresmaastricht.nl

Cursusadres

Best Western Hotel Slenaken
Heijenratherweg 4
6276 PC Slenaken
hotelslenaken.com